Beboerrådet

Beboerrådet (6)

Tuesday, 28 November 2017 00:22

BR medlemmer

Written by

Beboerrådets medlemmer

Sidst opdateret 28. Nov 2017

 

Medlemmerne er indvalgt ved et ordinært Beboerrådsmøde som bliver afholdt halvårligt og er valgt 2 år af
gangen. Genvalg er muligt.


Beboerrådet består af:

  • Oluf Kelkjær (formand), valgt d. 14/11-17
  • Casper Finne Rasmussen, valgt d. 18/4-17
  • Simone Nørrelund, valgt d. 31/3-16
  • Nicklas Uldall Schmidt, valgt d. 14/11-17

 

Tuesday, 27 October 2015 00:02

Beboerrådet

Written by

Om beboerrådet (Følg Beboerrådet på facebook


Beboerrådet (ikke at forveksle med KF) har forskellige ansvarsopgaver såsom:

  • Varetage beboernes interesse ift. deres lejemål
  • Udarbejde husorden og andre reglementer
  • Håndtere klager fra beboere
  • Repræsentere beboerne i kollegiet bestyrelse (2 ud af 6 medlemmer)
  • Holde opsyn med varetagelsen og forbedring af fysiske boligforhold samt udarbejde idéer herfor

 

Beboerrådet råder over en bevilgningspulje på 100.000 kroner i hvert regnskabsår, hvor beboere kan søge
penge til projekter såfremt kravene herfor bliver overholdt (læs mere her)

 

Beboerrådet består af 3-5 ulønnede medlemmer. Alle faste beboere er valgbare, og man vælges på et
beboermøde for 2 år af gangen. Genvalg er muligt.
2 gange om året afholdes ordinære beboermøder hvor alle beboere anbefales at deltage. Beboerrådet
orienterer om afsluttede projekter, igangværende projekter og kommende projekter. Derudover kan
beboerne komme med indspark og endelig vælges/genvælges der medlemmer til BR.
Hvis du er interesseret i kollegiets foretagende og livet på kollegiet er du meget velkommen til at sende en
ansøgning eller stille eventuelle spørgsmål på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kontakt:
Beboerrådet kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., derudover anbefales det at følge med på gjk.dks forside samt
facebooksiden for kommende beboermøder og lignende

Monday, 26 October 2015 23:55

Referater BR

Written by

Her findes referater fra Beboerrådsmøder, Beboermøder samt diverse andre møder

Fra nyeste til ældste

2018

-

2017

5. december Ekstraordinært beboerrådsmøde - Dansk

December 5th Extraordinary residents meeting - English

18. april

2016

31. marts

2015

-

2014

17. november

2013

26. november

2012

-

2011

-

2010

2009

2. november

2008

-

2007

-

2006

23. maj

22. marts

2005

2. november

12. oktober

14. juli

5. april

16. februar

12. januar

2004

Ukendt dato

3. november

19. oktober

27. marts

9. marts

17. februar

21. januar

2003

3. december

15. oktober

2002

7. februar

2001

17. oktober

<2001

-

 

Monday, 26 October 2015 23:22

Klager

Written by

Et vigtigt punkt i Beboerrådets arbejde er behandling af klager fra jer beboere, hvis i skulle have en støjende nabo, genbo, overbo el.lign., et elendigt fungerende køkken, stærke uoverensstemmelser med en anden kollegianer o.lign.

Så forsøger vi at finde en løsning på jeres problemer, mægle med henblik på at bilægge stridigheder eller i meget grove tilfælde at give advarsler eller i sidste instans udsmidning fra kollegiet.

En Kopi skal sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klager skal være være på følgende form, ellers vil de ikke blive behandlet:

Klager: Jens Jensen 6908

Klage Emne: Trussel

Klage Over: beboeren på 6910

Dato og Tid: 29/02/15

Evt. Vidner eller beviser: beboer på 6911.

Hændelsesforløb:

Jeg stod på gangen da beboeren af værelse 6910 kom ud af sit værelse og røg en cigaret.

Jeg bad beboeren at slukke da rygning ikke er tilladt, han blev derefter sur, og sagde

"Hvis du ikke holder kæft så smadrer jeg dig"

Beboeren på 6911 var også ude på gangen og hørte det hele.

Monday, 26 October 2015 23:21

Projekter

Written by

Beboerrådet har hvert år 100.000kr at lave projekter for. De 100.000 kroner BR råder over er imidlertid langt fra det eneste felt, som Beboerrådet opererer på. Endnu vigtigere end og udover dette bevillingsbeløb, så er Beboerrådet et organ, der tager initiativ til og virkeliggør forskellige projekter til gavn for hele kollegiet og alle kollegiets beboere. I nedenstående undermenuer kan du se nogle projekter, som Beboerrådet enten har iværksat eller som det stadig arbejder på.

Miljø

Miljøet er for alvor kommet på dagsordenen de seneste år både i medierne og i samfundsdebatten i al almindelighed. Dels pga. denne aktualitet men også grundet stigende el- og varme-priser har beboerrådet igangsat en kampagne, hvor vi for det første har sat klistermærker på alle døre og for det andet delt nogle små skrivelser ud til alle værelser om, hvordan man kan blive bedre til at spare på energien. Disse kan her ses på dansk og engelsk. '

Sikkerhed

I løbet af de sidste 10 år er der kommet et voksende problem i både lokalområdet og på kollegiet med et stigende antal indbrud, tyveri, vandalisering m.m. I forhold til denne problematik har Beboerrådet markeret sig ved to ting.

For det første har vi rent praktisk været ophavsmand til, at få sat låse på alle indgangsdørene til etagerne – tidligere var dette blot i de to første etager. Herved er der blevet sat en væsentlig hindring op for de uromagere og bøller som dels genererer usikkerhed blandt kollegiets beboere og dels forårsager hærværk på kollegiet.

For det andet har vi sat en informationskampagne i gang, hvor vi - i øvrigt sammen med informationerne om, hvordan man kan spare på energien - har sat (SLUK/LUK) klistermærker på alle døre. Derudover har vi omdelt nogle handouts med råd til, hvorledes man kan sikre kollegiet mod potentiel kriminalitet og hærværk og holde uønskede personer fra kollegiets matrikelnr. Disse kan ses her pådansk og engelsk.

Multisportsbaneprojektet

Forhistorie

I slutningen af 2008 tog beboerrådet (BR) den beslutning at undersøge muligheden for anlæggelse af en multisportsbane der, hvor den ”såkaldte” boldbane i buret lige nu ligger. Årsagen var dels den nuværende boldbanes tilstand, der mildest talt er horribel, men også et ønske om at anlægge en bane der kan anvendes til flere formål i stedet for blot fodbold. Tanken har været, at en multisportsbane udover fodbold også skulle kunne bruges til fx hockey og basket. I løbet af 2009 overvandt BR en række forhindringer, der i starten stod i vejen for en egentlig påbegyndelse af anlæggelsen af en multisportsbane. Vi har endvidere taget kontakt til en entreprenør og fået et tilbud på projektet.

Afstemning

Mandag d. 2. november 2009 blev der afholdt et beboermøde i fælleshusets mødelokale omkring multisportsbaneprojektet (se beboermødeopslaget her). Efter en ganske kort introduktion til projektet fra BR’s side kom der to salgsmænd fra virksomheden A-sport, der holdt et oplæg om projektet. Som afsluttende punkt blev der blandt de fremmødte til beboermødet holdt en afstemning om projektet, og det blev - blandt de fremmødte beboere - enstemmigt vedtaget at beboerrådet kunne fortsætte med projektet.

Et succesfuldt projekt

Beboernes vedtagelse af projektet ansporede kollegiets hovedbestyrelse til ved et møde senere på året til at kollegiet som sådan kunne gå videre med projektet. I august 2010 blev multisportsbanen således en realitet, som står til fri afbenyttelse for alle kollegiets beboere - et projekt med udspring i beboerrådet er nu blevet en realitet

To billeder fra banen

multi1

multi3

Monday, 26 October 2015 23:20

Bevillingspenge

Written by

Beboerrådet råder hvert år over kr. 100.000 som kan bevilges til formål der er fremmende for kollegiet og dets beboere.
Alle beboere kan ansøge om penge til formål de mener måtte være relevante. Man ansøger ved at skrive en ansøgning som lægges i Beboerrådets postkasse på posthuset. Husk at anføre begrundelse samt et økonomisk overslag.
Vores procedure, forretningsgang samt retningslinier for behandling af bevillinger ses her.

Beboerrådet har udfærdiget en blanket du kan benytte i forbindelse med ansøgning om bevilling. Hent den her.